روغن پایه و مواد افزودنی

آشنائي با انواع مواد افزودني( ADDITIVES )روغنهاو خواص آنها

آشنائي با انواع مواد افزودني( ADDITIVES )روغنهاو خواص آنها

1- مواد افزودني روغن :

چون روغن پايه كه ا ز پالايش نفت خام بدست مي آيد ، هنوز ويژگي هاي لازم براي استفاده
در موتور خودروهاي مدرن و ماشين آلات صنعتي را به طور كامل دارا نيست ، بسته به نوع
وظيفه اي كه از آن انتظار مي رود ، مواد افزودني مختلف به آن افزوده ميشود تا در روغن
مقاومت لازم براي شرايط سنگين كار ، حرارت و فشار زياد موتور ، بطور بهينه ايجاد شود .

مهمترين موادي كه به منظور تامين ويژگي هاي مناسب به روغن پايه افزوده مي شوندعبارتند از :

روغن پایه و مواد افزودنی
روغن پایه و مواد افزودنی
2-پاك كننده ها و معلق كننده ها (DETERGENTS AND DISPERSANTS):

در طي فرآيند احتراق ، مقدار زيادي ذرات دوده و مواد ناشي از احتراق ناقص پديد مي آيد .
اين مواد توليد شده در روغن غيرمحلول هستند و موجب تشكيل رسوب در پيستون ها
مي شوند و حتي ممكن است باعث چسبندگي رينگ و پيستون گردند .
مواد افزودني پاك كننده و معلق كننده به اكثر روغن هاي روانساز براي از بين بردن
رسوبات فوق افزوده ميگردد . هرچه مقدار اين افزودني ها بيشتر باشد ، روغن از قدرت
پاك كنندگي بيشتري برخوردار است و در عمل ، روغن سريعتر سياه ميگردد و هرچه ميزان
اين دو ماده افزودني كمتر باشد ، روغن ديرتر سياه ، ولي باعث ته نشين شدن رسوبات و
آسيب رسيدن به موتور ميش ود . بنابراين سياه شدن سريع روغن هنگام كار برخلاف تصور
عامه به هيچوجه دليل نامرغوب بودن آن نيست . عمده ترين مواد پاك كننده كه در حال
حاضر مورداستفاده قرار مي گيرند عبارتند از : صابونهاي مواد آلي ، نمكهاي فلزات قليائي
خاكي مانند: باريم ، كلسيم و منيزيم وهمچنين فناتهاي اين فلزات .

3-بهبود دهنده شاخص گرانروي (VI – IMPROVER):

مولكول هاي مواد افزودني بالابرنده شاخص گرانروي ، پليمرهاي زنجيري بلند و بزرگ
(در مقايسه با مولكول هاي روغن ) هستند بطوري كه در درجه حرارت پائين تقريبا ” به
صورت كلوئيد در روغن پراكند ه ميشوند و هرچه دماي روغن بالا رود تغيير حجم داده ، با
حل شدن پليمرها كاهش گرانروي روغن را جبران مي كنند . اين مواد بيشتر در روغن هاي
چند درجه اي (مالتي گريد ) استفاده مي شوند .مهمترين اين مواد عبارتند از : پلي متا
آكريلاتها ، كوپليمرها ، پلي آكريلاتها ، پلي الفينها و كوپليمر آنها و كوپليمر استايرن و بوتادين .

4-مواد ضداكسيداسيون (ANTI-OXIDANT):

بعضي از تركيبات موجود در روغن بر اثر حرارت موتور و تماس دائم با هوا و مجاورت با
فلزات مختلف موتور،كه ممكن است مانند يك كاتاليزور عمل نمايند ، در معرض
اكسيداسيون مداوم قرار گرفته و به مواد از قبيل پراكسيدها و تركيبات آلي ديگر تبديل
مي شوند . براي جلوگيري از اكسيد شدن روغن مواد افزودني ضداكسيداسيون به آن اضافه
مي شود . فنل هاي آلكيله ودي تيوفسفات از مهمترين انواع اين مواد مي باشند.

5-مواد ضدسائيدگي (ANTI-WEAR):

در شرايط سخت كار ، اجزاي موتور شامل سوپاپ ها ، بادامك ها و … دچار سائيدگي ميشوند.
مواد ضدسائيدگي از بروز چنين ضايعاتي جلوگيري مي نمايند . استفاده از اين مواد به منظور
ايجاد لايه مقاومي از مواد شيميائي مابين قطعات متحرك و ثابت است تا از تماس مستقيم با
فلز و در نتيجه بروز تاثيرات سائيدگي جلوگيري كند . از چربيها ، اسيدها ، استرها و تركيبات
گوگرد دار بعنوان مواد ضدسايش استفاده مي گردد.

6-مواد ضد خوردگي و ضد زنگ زدگي (-ANTI- CORROSION &
ANTI- RUST)

به طور كلي روغنهاي معدني قابليت محافظت و جلو گيري از خوردندگي و زنگ زدگي را
دارند ، اما در هنگام عمل به علت وارد شدن آب به صورت قطره در داخل روغن ،
زنگ زدگي و خورندگي رخ مي دهد . براي جلوگيري از اين پديده ، به اكثر روغن ها مواد
افزودني ضدخوردگي و ضدزنگ زدگي افزوده مي شود . در ضمن مواد افزودني قليائي
ميتوانند اسيدهاي ناشي از عمل احتراق را (در موتورهاي احتراق داخلي ) كه موجب
خورندگي و زنگ زدگي نيز هستند ، از بين ببرند . تركيبات قطبي مانند : آمين ساكسيناتها و
سولفوناتهاي فلزات قليائي خاكي از اين دسته مواد مي باشند .

7-مواد پائين آورنده نقطه ريزش (POUR POINT DEPRESSANTS):

اين مواد به منظور پائين آوردن نقطه ريزش به روغن افزوده ميشوند تا راه اندازي و
روشن كردن موتور در هواي بسيار سرد امكان پذير گردد . يعني به كمك اين مواد ذرات
پارافين را در دماي پائين به صورت معلق در روغن نگهداشته و از بسته شدن روغن (جامد
شدن آن ) جلوگيري مي نمايند . اين مواد بطوركلي در دو نوع وجود دارند :
١- پليمرهاي آلكيل آروماتيك كه جذب كريستالهاي واكس شده واز رشدآنها جلوگيري مي
نمايد .
٢- پلي متا آكريلاتها كه از رشد كريستالهاي واكس جلوگيري مي كنند.

8- مواد ضدكف (ANTI-FOAM):

هنگام كار دستگاههاي صنعتي و موتور ، به علت سرعت زياد حركت و ايجاد تلاطم ، هواي
وارد شده در روغن باعث تشكيل كف در آن ميشود . براي جلوگيري از اين پديده و
پيشگيري از بروز خسارت ، مواد ضد كف به روغن افزوده ميشود . پليمرهاي سيليكون دار و
آلي از متداول ترين انواع اين مواد مي باشند .

روغن هائي هستند كه براي روانكاري قطعات ياتاقان Lubricating oils روغنهاي روانكاري
ماشين آلات به كار ميروند . معمولا” مقطرهاي سنگين تقطير برشي نفت خام بعد از نفت
١٥٨ هستند . در درجات سبك ، متوسط و سنگ ين برحسب ° C سفيد با حرارت بين ١٢٣ الي
وزن ملكولي آنها ، جدا ميشوند به صورت رنگ پريده هنگامي كه زردرنگ تا متمايل به قرمز
و تيره هنگامي كه به رنگ سياه مايل به قهوه اي هستند ، طبقه ميشوند . نقطه اشتعال آنها بين
٣١٦ و وزن مخصوص آنها معمولا ” ٨٦٠ % الي ٩٤٠ % است . روغن هاي خنثي ، ° C ١٥٠ الي
روغن هاي سبكي هستند كه با تقطير ، بدون شكستن به دست مي آيند و در تماس با آب ،
مانند روغن هاي پارافيني ، امولسيون نمي شوند . لذا براي روانكاري كارتل اتومبيل و در
سيستمهاي چرخه اي مطلوب اند .

9-خواص :

خواص روغنهاي صنعتي به پايه روغن و افزودني هاي كه به آن اضافه ميشود ، بستگي دارد . در
مجموع روغنهاي معدني خواص خوب و قيمت پائين دارند . افزودني هاي روغن مواد شيميائي
هستند كه خواص روغن را تغيير مي دهند.اين مواد در رنجppmتا ٢٥ % غلظت روغن پايه
به روغن اضافه ميشوند . مواد افزودني روغنها بطور كلي در سه گروه طبقه بندي ميشوند :
پليمرها ، تركيبات كمپلكسر و تركيبات شامل عناصر فعال مانند كلر و سولفور .
آنها همچنين براساس عملكرد خود نيز طبقه بندي ميشوند و تحت عنوان “مواد افزودني روغنها و
عملكرد آنها ” بعدا” بحث ميشوند . برخي از مواد افزودني كه عملكرد مثبتي در يك ناحيه دارند
ممكن است در نوا حي ديگر نامناسب باشند . وقتي عملكرد تركيبي روغن و مواد افزودني مورد
نظر باشد فاكتور موثر هزينه نيز بايد در نظر گرفته شود .

مقاله بعدی: آشنائي با انواع روغنهاي روانكار،كاربرد و طبقه بندي آنها(لطفا رولینک کلیک فرمایید).

نوار نقاله بارگیری
جهت مطالعه مقاله مربوطه روی عکس کلیک فرمایید

شرکت امید عمران سهند سازنده تخصصی دستگاه های نوار نقاله طبق سفارش مشتریان عزیز با هزینه کمتر و کیفیت عالی وبا بیش چندین سال تخصص در ساخت انواع کانوایر(Conveyor)در خدمت مشتریان عزیز می باشد.

راه های ارتباطی شرکت امید عمران سهند:
دفتر فروش: 04134316055
مدیریت فروش: 09149169630 — 09120352283—09142178355
ایمیل ما:  omidomran380@gmail.com
آدرس ما:آذربایجان شرقی-تبریز- جاده آذرشهر-جاده باغ معروف – بعد از بازار آهن تبریز- شرکت امیدعمران سهند

این مقاله چقدر برایتان مفید بود؟

با کلیک کردن بر روی ستاره ها به ما امتیاز دهید

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

تا الان رایی ثبت نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا