انواع روغنهاي مصنوعي و گريسها

با انواع روغنهاي مصنوعي و گريسها بیشتر آشنا شویم!

1-4 روغن هاي مصنوعي يا سينتتيك :

استفاده از روغن هاي پا يه معدني ( روغن هاي نفتي ) بسته به نوع نفت خام بکاررفته ،مواد
افزودني به کار برده شده و شرايط کارکرد روغن دارا ي محدود يت هائي نظير : بالا بودن نقطه
ريزش بعلت وجود واکس ، مقاومت کم در برابر اکسيداسيون و تولي د لجن واسيد در روغن ،
تغييرات زياد ويسکوزيته در درجه حرارت هاي بسيار بالا و بسيار پائين و ساير موارد مي باشد.
تمامي اين موارد و سا ير محدود يت ها سبب گرد يده است تا استفاده از روغن هاي با پا يه غير
نفتي ( روغن ها ي سينتتيک ) در پاره اي از موارد مورد استقبال قرار گيرد . گروه ها ي مختلفي از
ترکيبات شيميائي بعنوان روغن سينتتيک مورد استفاده قرار مي گيرند که در ذيل به پاره اي از
آنها اشاره مي گردد.

1-4-1 آروماتيک ها ي آلکيله شده:

اين هيدروکربن ها ي سنتزشده با روغن ها ي معدني
سازگار بوده و از آنها بعنوان روغن پايه در ساخت انواع روغن ها استفاده مي گردد .

2-4-1 پلي آلفا الفين ها:

اين نوع روغن ها دارا ي شاخص گرانروي بالا ، نقطه ريزش بسيار
پائين ، سازگاري با روغن هاي معدني و مقاومت ضعيف در برابر آتش مي باشند ودر ساخت
انواع روغن ها با شرايط کارکرد دمائي بسيار گرم و يا بسيار سرد مورد استفاده قرار مي گيرند .

3-1-4 دی استرها:

خواص جريان بسيار عا لي در درجه ها ي پا ئين ، شاخص گرانرو ي بسيار
بالا ، مقاومت حرارتي خوب و پايداري در برابر اکسيداسيون از مهمترين مشخصه هاي اين نوع
روغن ها مي باشند و در توليد روغن هاي موتور و کمپرسورهاي هوا پيما استفاده مي گردد.

4-1-4 پلي استرها:

مهمترين کاربرد اين نوع روغن ها در موتور هواپيماها ، توربين ها ي گاز با
درجه حرارت زياد سيستم هاي هيدروليک و توليد گريس براي مصرف در درجه حرارت هاي
با لا مي باشد.

5-1-4 پلي گليكول ها:

اين روغن ها به دو دسته محلول و نامحلول در آب تقسيم مي گردند .
روغن هاي محلول شامل روغن هاي مقاوم دربرابر آتش ، فلزکاري و روغن ترمز مي باشند .
روغن ها ي نامحلول نيز بعنوان روغن هاي انتقال حرارت در ياتاقانها ، کمپرسورها مورد استفاده
قرار مي گيرند . اين روغن ها با روغن هاي نفتي ناسازگار مي باشند.

6-1-4 فسفات استرها:

مهمترين خاصيت اين روغن ها مقاومت در برابر آتش مي باشد .
سيستم هاي هيدروليک ، کمپر سورهاي با درجه عملکرد بالا و توربين ها ي گازي مهمترين
محل هاي مورد استفاده اين نوع روغن ها مي باشد.

7-1-4 سيليكون ها:

شاخص گرانروي بسياربالا ، خواص جريان بسيار خوب در دماها ي پائين ،
پايداري حرار تي و مقاومت خوب دربرابر اکسيداسيون اين روغن ها باعث گرديده تا در ساخت
گريسهائي که در دماها ي بالا کار مي کنند مورد استفاده قرار گيرد . ضمن آنکه در توليد روغن
دمپرها و کمپرسورها نيز کاربرد دارد . کشش سطحي بسيار کم اين روغن ها باعث گرديده تا
تحمل بارهاي لغزشي اين روغن ها بسيارکم باشد.

8-1-4 سيليكات استرها :

اين روغن ها داراي شاخص گرانرو ي بالا و مقاومت حرارتي بسيار
خوب مي باشند ودر سيستم هاي هيدروليک ، انتقال حرارت ، مايع سرد کننده و روغن
کمپرسورهاي يخ سازي مورد استفاده قرار مي گيرند.

9-1-4 فلوئوروكربن ها :

مقاومت حرارتي و پا يداري بسيار خوب در برابر اکسيداسيون باعث
گرديده است تا ا ين نوع روغنها در سيستم هاي خنک کننده ، عا يق هاي الکتريکي ، کمپرسورهاي
اکسيژن ، پمپ ها ي انتقال اسيدهاي معد ني ، هالوژن ها واکسيژن و همچنين در سردکننده ها و
پمپ هاي توربيني مورد استفاده در موتورهاي راکت بطور گسترده مورد استفاده قرار گيرد .

10-1-4 پلي فنيل اترها:

از ا ين روغن ها در موارد ي که درجه حرارت کارکرد بسيار بالا بوده و
نياز به مقاومت در برابر تشعشع باشد استفاده بسيار ز يادي دارد .ضمن آنکه بعنوان روغن هاي
انتقال حرارت و روغن پايه ساخت گريس نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .
امروزه با مخلوط نمودن انواع روغن پا يه هاي سينتتيک و استفاده از انواع مواد افزودني مختلف ،
صدها نوع روغن سينتتيک توليد مي گردد که با توجه به خصوصيات ومشخصات وهمچنين
سازگاري آنها با اجزاء سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد . بالا بودن قيمت تمام شده اين نوع
روغن ها در قياس با روغن هاي معد ني وهمچنين ملاحظات زيست محيطي مانع از بکارگيري
گسترده اين نوع روغن ها گرديده است .

2-4 گريس روانكاري Lubricating grease

معمولا” تركيبي از يك روغن معدني با يك صابون است ، كه براي روانكاري ماشين آلات با سرعت
كم يا در جائي كه حفظ خاصيت روان بودن يك روغن روانكار مشكل باشد ، مصرف مي شود .
صابون آن از روغن هاي حيواني يا نباتي غني از اسيدهاي استئاريك ، اولبيك و پالميتيك است .
استئارات آلومينيم استحكام لايه اي زياد به گريس اضافه مي كند . تمامي گريس ها بيشتر به
صورت گريس روانكاري معدني ساخته مي شوند . اصولا” گريس روانكاري ها از چربي گراز يا
درجات غيرخوراكي چربي خوك ، با رنگ هاي متغير از سفيد تا قهوه اي بوده است . بعضي از اين
گريس ها با زبره هائي از قبيل كلوفون ، موم ، يا طلق سفت مي شده كه روانكارهاي خوبي نبوده اند.
سفتي چنين گريسي بايد با يك صابون معدني تامين گردد .

مشخصات ASTM براي ياتاقان سرمحور سنگين

نيازمند محتواي ٤٥ درصد صابون است و حدود ٢ درصد بنزوئات كلسيم
نقطه ذوب آن را افزايش مي دهد . گريس روانكاري معدني ممكن است محتوي ٨٠ الي ٩٠
درصد روغن معدني و بقيه صابون آهكي باشد . مواد شيميائي اي براي بهبود خواص فيزيكي
گريس ممكن است به آن اضافه كرد .

بعنوان مثال ، ملح سديم اسيد ترفتاليك به عنوان عامل ژله
كننده به گريسهاي گرما زياد به كار مي رود ، كه مقاومت در برابر آب را اضافه و آن را در
برابر امولسيون شدن تثبيت مي كند. مخلوطي از آمين هاي پيچيده به مقدار كم كه به گريس
اضافه شود ، پايداري در برابر حرارت آن را زياد مي كند . گريس مصنوعي براي موشك ها ،
مخلوطي از پرفلوئورو تري آلكيل آمين هاي ژله شده با تترافلوئورواتيلن است ، كه هم براي
گرما و هم براي سرما مناسب است وبه صورت چربي خوك نيمه جامد شفاف با نقطه جوش230
درجه سانتی گراد از كار در مي آيد .

گریس روانکاری!

گريس روانكاري معروف به گريس تغاري ، كه در كارخانه هاي تهيه
غذا براي گريس كاري سيني ها ، ميزها و نوار نقاله ها به كار مي رود ، داراي روغن معدني
نبوده و خوراكي است . گريس هاي آهكي ، مانند گريسهاي سودائي ، به آساني امولسيون
نمي شوند و لذا براي كاربرد در جائي كه آب وجود داشته باشد بيشتر مناسب اند . گريس سفيد
(گريس جامد ) ، در حرارت حدود 90 درجه سانتی گراد روان میشود.گریس متوسط در75 الی 80درجه روان
میگردد.

 مواد پارافيني كه گاهي اضافه ميشود ، يك ماده تقلبي بوده و ماده روانكاري نيست .
گريس گرافيتي ، محتوي ٢ الي ١٠ درصد گرافيت بي شكل بوده و در ياتاقان ها ، بويژه در نقاط
مرطوب به كار مي رود . براي ياتاقانهاي ساچمه اي و ياتاقانهاي غلتك دار ، گريس كم آهك ،
گاهي مخلوط با درصد كمي گرافيت به كار مي رود . گريس سيلندر ، با حدود ٨٥ درصد روغن
معدني يا گريس معدني و ١٥ درصد پيه ساخته مي شود . گريس هاي تركيبي نيز محتوي
روغن هاي حيواني و نباتي و در تركيب با روغن هاي معدني ساخته و داد و ستد مي شوند . به
هر صورت اسيدهاي چرب در روغن هاي نباتي و حيواني محتملا ” فلزات را مي خورند . تانن
گرافيت را د ر محلول نگاه مي دارد.

یاتاقان
جهت آشنایی و خرید انواع یاتاقان روی عکس فوق کلیک فرمایید

نوعی گریس مرکب!

نوعي گريس مركب از گرد فلز ضدمالش ، اكسيد و
صمغ ها ساخته شده كه در سوراخهاي ياتاقانها ، جهت تشكيل ياتاقانهاي چرب به كار مي رود .
نوعي گريس ديگر ، با گرد فلز سرب معلق در گريس براي روانكاري هاي سنگين بكار مي رود .
گريس هاي سفت ، مخ لوطي از صابون هاي كلسيمي اسيدهاي كلوفون با درجات مختلف روغن
هاي معدني هستند .

گريس هاي نيمه جامد ارزاني هستند كه براي روانكاري چرخ دنده هاي
سنگين يا براي گريس كاري راههاي لغزان (راههائي براي سراندن الوار ) به كار ميروند . زبره
هاي خاك رسي جهت بهبود استحكام لايه اي ممكن است به آن اضافه كرد . روغن جامد شده
نيزاسمي است كه به گريس ساخته شده از روغن روانكاري با يك صابون سودا و پيه داده شده
براي ياتاقان هاي سنگين به كار مي رود . گريس پياله اي ، از صابون سودا و روغن هاي سبك
ساخته شده ، گريس هائي كه از صابون هاي سو دا و پتاس ساخته شده اند ، هنگامي كه آب وجود
داشته باشد ، الياف صابوني تشكيل مي دهند . صابون فلزي كه اليافي ندارد ،
صابون خالص ناميده شده و گريسي صاف ايجاد ميكند .

بلبرینگ

جهت آشنایی و خرید انواع بلبرینگ روی عکس فوق کلیک فرمایید

گریس از چه ماده ای ساخته شده است؟

گريسي كه از استتارات ليتيم ساخته شده در برابر آب و
گرماي زياد مقاومت خوبي داشته و ساختماني كر ه اي شكل دارد . اسيدهاي چرب براي ساختن
گريس را ممكن است با هيدروژن دهي و زدودن اسيدهاي چندتائي اشباع نشده آن ، سفت كرد .
اين گريس ها داراي مقاومت بيشتري در برابر گرما و تغيير رنگ بوده و صمغي يا ترش نمي
شوند . روغن روكش ، كه براي محافظت قطعات ماشين آلات در ب رابر خوردگي حين حمل و
نقل يا انبار كردن به كار مي رود ، معمولا ” گريس با نقطه ذوب كم مركب از چربي مومي مانند
لانولين است .

پارالان ، چنين روغني با پايه لانوليني است . سيليكونها و فلوئور و سيليكونها نيز به
عنوان گريس به كار مي روند و گرچه در سرعت و دماهاي زي اد خوب بوده و در برابر شسته
شدن توسط آب مقاوم اند ، ولي ، داراي ظرفيت باربري محدودي هستند . نوعي از آنها با
كاربرد پوليول استر به عنوان مايع مبنا بارهائي تا حدود ٢٦٦ كيلوگرم ، در مقايسه با ١٢٣
كيلوگرم سيليكونهاي معمولي و دماي 46 – 182 درجه سانتی گراد مقاومت می کند.

شرکت امید عمران سهند
سازنده تخصصی انواع نوار نقاله و کانوایر طبق سفارش شما.
فروش و تولید کلیه تجهیزات نوار نقاله از قبیل تسمه نقاله، رولیک، گیربکس، موتور و سایر تجهیزات

راه های ارتباطی شرکت امید عمران سهند:
دفتر فروش:    04134316055
مدیریت فروش: 09120352283 — 09142178355 — 09149169630
ایمیل ما: omidomran380@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *