روش های فروش

 

 1.  -برای انجام کارهای ساده باید خیلی زرنگ بود!
 2.  -موفقیت سفر است نه هدف.
 3.  -در فروش، خودرا به جای مشتری بگذار.
 4.  -در هر تجارتی روابط انسانی مهم تر از جزئیات فنی است.
 5.  -مـا سـوای ایـن کـه مشـتری بـا شـما چـه رفتـاری) خـوب یابـد( دارد شـما کرامـت انسـانی خـود را
  بـه نمایـش بگذاریـد ، مطمئنـا او مجـذوب شـما خواهـد شـد.
 6.  -به محض ورود مشتری به محل کار یا اداره شما با او احوالپرسی کنید.
 7.  -پیشرفت های کوچک را نادیده نگیرید که این ها شما را به موفقیت بزرگ می رساند.
 8.  -اگـر کسـی کـت وشـلوار شـما یـادش بمانـد ولبخنـد شـما را بـه یـاد نیـاورد…در ایـن صـورت بـه انـدازه ی کافـی لبخنـد نـزده ایـد.
 9.  -به قول هایی که هنگام فروش به مشتری داده اید وفادار باشید.
 10.  -در فروش سعی کنید وقتتان را به اقسام زیر تقسیم کنید: 59 درصد گوش دهید 26 در صد صحبت کنید 9 درصد بنویسید و 6 درصد بخوانید.
 11.  -مشـتری کسـی اسـت کـه هزینـه مسـافرت ،درمـان، تحصیـل و ازدواج فرزندانتـان و…رافراهـم مـی کنـد. پـس قـدرش را بدانیـد.
 12.  -مشتری راضی بهترین تبلیغ برای شماست.
 13.  -فروش پایان معامله نیست بلکه اغاز ان است.
 14.  -هرگز با مشتری بحث نکنید.
 15.  -دو راه بــرای شــاد شــدن هســت : از خواســته هایتــان بگذریــد یــا از وســایلی بــرای رســیدن بــه خواســته هایتــان کمــک بگیریــد.
 16. -تغییر کنید پیش از آن که ذهنیت مشتری تغییر کند.
 17.  -مشتری رئیس ماست.
 18. -مواظـب افکارتـان باشـید ، انهـا کلمـات را مـی سـازند و اینهـا اعمـال را و اینهـا عـادات را و اینهـا هـم شـخصیت شـما را
 19.  -تجـارت بـه جایـی مـی رود کـه دعـوت شـده و در جایـی مـی مانـد کـه بـا ان رفتـار خوبـی شـده اسـت.