روش های فروش

تاریخ انتشار : 2016/11/17

 

 1.  -برای انجام کارهای ساده باید خیلی زرنگ بود!
 2.  -موفقیت سفر است نه هدف.
 3.  -در فروش، خودرا به جای مشتری بگذار.
 4.  -در هر تجارتی روابط انسانی مهم تر از جزئیات فنی است.
 5.  -مـا سـوای ایـن کـه مشـتری بـا شـما چـه رفتـاری) خـوب یابـد( دارد شـما کرامـت انسـانی خـود را
  بـه نمایـش بگذاریـد ، مطمئنـا او مجـذوب شـما خواهـد شـد.
 6.  -به محض ورود مشتری به محل کار یا اداره شما با او احوالپرسی کنید.
 7.  -پیشرفت های کوچک را نادیده نگیرید که این ها شما را به موفقیت بزرگ می رساند.
 8.  -اگـر کسـی کـت وشـلوار شـما یـادش بمانـد ولبخنـد شـما را بـه یـاد نیـاورد…در ایـن صـورت بـه انـدازه ی کافـی لبخنـد نـزده ایـد.
 9.  -به قول هایی که هنگام فروش به مشتری داده اید وفادار باشید.
 10.  -در فروش سعی کنید وقتتان را به اقسام زیر تقسیم کنید: 59 درصد گوش دهید 26 در صد صحبت کنید 9 درصد بنویسید و 6 درصد بخوانید.
 11.  -مشـتری کسـی اسـت کـه هزینـه مسـافرت ،درمـان، تحصیـل و ازدواج فرزندانتـان و…رافراهـم مـی کنـد. پـس قـدرش را بدانیـد.
 12.  -مشتری راضی بهترین تبلیغ برای شماست.
 13.  -فروش پایان معامله نیست بلکه اغاز ان است.
 14.  -هرگز با مشتری بحث نکنید.
 15.  -دو راه بــرای شــاد شــدن هســت : از خواســته هایتــان بگذریــد یــا از وســایلی بــرای رســیدن بــه خواســته هایتــان کمــک بگیریــد.
 16. -تغییر کنید پیش از آن که ذهنیت مشتری تغییر کند.
 17.  -مشتری رئیس ماست.
 18. -مواظـب افکارتـان باشـید ، انهـا کلمـات را مـی سـازند و اینهـا اعمـال را و اینهـا عـادات را و اینهـا هـم شـخصیت شـما را
 19.  -تجـارت بـه جایـی مـی رود کـه دعـوت شـده و در جایـی مـی مانـد کـه بـا ان رفتـار خوبـی شـده اسـت.

برخی از مشتریان

پویا پروتئین
شرکت کیسون
اداره پست یزد
ویتانا
فوریت های پزشکی تبریز
سیمان سبزوار مشهد
آبمیوه تکدانه
شرکت صنایع غذایی به آرا
شرکت تکاپو
شرکت صنایع غذایی ماهور
شرکت ماهور بافان بلوچی
شرکت سپید ماکیان
شرکت آتروپات اروند الکترونیک