نوارنقاله

نوارنقاله

نوار نقاله|بارگیری|تسمه نقاله|بچینگ|کانوایر

041-34316055-6

نوارنقاله/خطرهای نوارنقاله/اصطلاحات نوارنقاله ای

تاریخ انتشار : 2018/09/19

نوارنقاله/خطرهای نوارنقاله/اصطلاحات نوارنقاله ای

نوارنقاله/خطرهای نوارنقاله/اصطلاحات نوارنقاله ای

كثر حوادث در محدوده غلطك ابتدايي، غلطك انتهايي و قسمت هاي متحرك آنهم در هنگام

نظافت نقاله و يا انجام ساير فعاليت هاي تعمير و نگهداري رخ مي دهد. عوامل ايجاد خطر نيز عبارتند از:

– قطعات متحرك سيستم انتقال قدرت (قطعات موتور، قطعات انتقال نيرو، چرخ دنده ها، و غيره)؛

– بارهاي در حال جابجا شدن؛

– تردد در زير قسمتهاي مختلف مجموعه مرتبط با سيستم نقاله (مكانيسم هاي فرمان، موتور محرك و غيره)؛

– نزديك شدن به راه هاي دسترسي محصور نشده بين نوارها و راه هاي دسترسي اي كه از بالا و

يا زير تجهيزات عبور مي كنند؛

 

نوارنقاله/خطرهای نوارنقاله/اصطلاحات نوارنقاله ای

 

– متفاوت بودن بازه هاي زماني توقف هاي مكرر مورد نياز در خط توليد و يا در زمان انجام اموري مانند رفع گير؛

– متوقف شدن دستگاه به علل نامعلوم براي اپراتورها و ديگر كارگراني كه در نزديكي نوار نقاله قرار ندارند ، و

در نتيجه ايجاد موقعيت هايي كه ممكن است منجر به اقدامات خطرناك شوند؛

– افتادن بارها؛

– انجام كار بر روي تجهيزاتي كه در برابر نيروهاي خطرناك حفاظت نشده اند؛

– درجات خطر ايجاد شده متفائت بوده و بستگي دارد به ابعاد تسمه نقاله، اندازه بار (وزن بار) و سرعت حركت نقاله.

– محدوده خطر: هر منطقه در داخل، نزديكي و يا اطراف تجهيزات كه ايجاد خطر فيزيكي براي

سلامت كارگربنمايد.

منطقه مداخله: منطقه اي در داخل و يا اطراف تجهيزات و بار در حال حركت، شامل نقاط دسترسي و راه هاي دسترسي يكپارچه.

مناطق بارگيري و تخليه: مناطقي كه در آن بارها گذاشته يا برداشته مي شوند، چه به صورت دستي و يا به صورت خودكار.

وظايف نگهداري: اقداماتي مانند نظارت و بازرسي، تميز كردن، رفع گير نوار، رفع تجمع بار، گريس كاري، تنظيمات،

تعميرات يا ساير موارد تعمير و نگهداري.

وظايف عملياتي توليد: شامل راه اندازي، خاموش كردن و عمليات ديگر از قبيل بارگيري و تخليه، مونتاژ، بسته بندي،

برچسب زدن، كدگذاري، نظارت، و غيره.

نوارنقاله/خطرهای نوارنقاله/اصطلاحات نوارنقاله ای

برخی از مشتریان

پویا پروتئین
شرکت کیسون
اداره پست یزد
ویتانا
فوریت های پزشکی تبریز
سیمان سبزوار مشهد
آبمیوه تکدانه
شرکت صنایع غذایی به آرا
شرکت تکاپو
شرکت صنایع غذایی ماهور
شرکت ماهور بافان بلوچی
شرکت سپید ماکیان
شرکت آتروپات اروند الکترونیک