نوارنقاله/خطرهای نوارنقاله/اصطلاحات نوارنقاله ای

نوارنقاله/خطرهای نوارنقاله/اصطلاحات نوارنقاله ای

نوارنقاله/خطرهای نوارنقاله/اصطلاحات نوارنقاله ای

كثر حوادث در محدوده غلطك ابتدايي، غلطك انتهايي و قسمت هاي متحرك آنهم در هنگام

نظافت نقاله و يا انجام ساير فعاليت هاي تعمير و نگهداري رخ مي دهد. عوامل ايجاد خطر نيز عبارتند از:

– قطعات متحرك سيستم انتقال قدرت (قطعات موتور، قطعات انتقال نيرو، چرخ دنده ها، و غيره)؛

– بارهاي در حال جابجا شدن؛

– تردد در زير قسمتهاي مختلف مجموعه مرتبط با سيستم نقاله (مكانيسم هاي فرمان، موتور محرك و غيره)؛

– نزديك شدن به راه هاي دسترسي محصور نشده بين نوارها و راه هاي دسترسي اي كه از بالا و

يا زير تجهيزات عبور مي كنند؛

 

نوارنقاله/خطرهای نوارنقاله/اصطلاحات نوارنقاله ای

 

– متفاوت بودن بازه هاي زماني توقف هاي مكرر مورد نياز در خط توليد و يا در زمان انجام اموري مانند رفع گير؛

– متوقف شدن دستگاه به علل نامعلوم براي اپراتورها و ديگر كارگراني كه در نزديكي نوار نقاله قرار ندارند ، و

در نتيجه ايجاد موقعيت هايي كه ممكن است منجر به اقدامات خطرناك شوند؛

– افتادن بارها؛

– انجام كار بر روي تجهيزاتي كه در برابر نيروهاي خطرناك حفاظت نشده اند؛

– درجات خطر ايجاد شده متفائت بوده و بستگي دارد به ابعاد تسمه نقاله، اندازه بار (وزن بار) و سرعت حركت نقاله.

– محدوده خطر: هر منطقه در داخل، نزديكي و يا اطراف تجهيزات كه ايجاد خطر فيزيكي براي

سلامت كارگربنمايد.

منطقه مداخله: منطقه اي در داخل و يا اطراف تجهيزات و بار در حال حركت، شامل نقاط دسترسي و راه هاي دسترسي يكپارچه.

مناطق بارگيري و تخليه: مناطقي كه در آن بارها گذاشته يا برداشته مي شوند، چه به صورت دستي و يا به صورت خودكار.

وظايف نگهداري: اقداماتي مانند نظارت و بازرسي، تميز كردن، رفع گير نوار، رفع تجمع بار، گريس كاري، تنظيمات،

تعميرات يا ساير موارد تعمير و نگهداري.

وظايف عملياتي توليد: شامل راه اندازي، خاموش كردن و عمليات ديگر از قبيل بارگيري و تخليه، مونتاژ، بسته بندي،

برچسب زدن، كدگذاري، نظارت، و غيره.

نوارنقاله/خطرهای نوارنقاله/اصطلاحات نوارنقاله ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *