هیدروموتور

واژه نامه هیدرولیک صنعتی و اصطلاح و تعابیر آن/بخش هفتم