ویژگیها و کاربردهای پنیوماتیک – عناصر سیستم های پنیوماتیکی

با ویژگیها و کاربردهای پنیوماتیک – عناصر سیستم های پنیوماتیکی بیشتر آشنا شویم!

ساختار و جریان سیگنال در سیستمهای پنیوماتیکی
سیستمهای پنیوماتیکی شامل ارتباط میان گروههای مختلفی از عناصر میباشد .

دسته بندی عناصر قدرت : عنصر قدرت – عنصر تنظیم کننده- عنصر پردازشگر(عنصر کنترل)-عنصر سیگنال دهنده

مسیر جریان سیگنال: اجرای فرمان- سیگنال خروجی- سیگنال پردازشگر- سیگنال ورودی

گذرگاه کنترلی برای جریان سیگنال به وسیله گروهی از عناصر که از بخش سیگنال (ورودی) آغاز میشوند و تا
بخش عمل کننده ها ادامه پیدا میکنند، شکل میگیرد.
عناصر کنترلی ، مطابق سیگنال دریافتی از عناصر تحلیل گر، عمل کننده ها را کنترل میکنند.

با ویژگیها و کاربردهای پنیوماتیک - عناصر سیستم های پنیوماتیکی بیشتر آشنا شویم!
جهت مطالعه بخش اول در مورد ویژگی ها و کاربردهای پنیوماتیک روعکس فوق کلیک فرمایید.

سطح بندی اصلی در سیستم پنیوماتیکی در ادامه آورده شده است:

 • منبع انرژی
 • عناصر ورودی (سنسورها)
 • عناصر تحلیل کننده (پردازشگرها)
 • عناصر کنترل
 • عناصر قدرت (عمل کننده ها)
 • عناصر پنیوماتیکی بوسیله سمبولهایی که نمایانگر عملکرد آنها میباشند، نمایش داده میشوند.

اجرای فرمان:عناصرقدرت- سیلندرهای پنیوماتیکی- موتورها- نمایش گرها

سیگنال خروجی: عناصر کنترل – شیرهای راه دهنده

پردازش سیگنالهای ورودی: عناصر پردازش اطلاعات- شیرهای راه دهنده -شیرهای یک سوکننده -شیرهای کنترل فشار -تایمرها، شیرهای ترتیبی

سیگنال ورودی: عناصر ورودی- شیر های تحریک دستی -شیرهای غلطکی و اهرمی -سوئیچهای مجاورتی مسدود کننده هوای فشرده

منبع انرژی: عناصر منبع -کمپرسور -مخزن -شیر تنظیم فشار- واحد مراقبت

یک شیر راه دهنده هم میتواند به عنوان پردازشگر سیگنالهای ورودی و یا به عنوان عنصر کنترل مورد استفاده
قرار گیرد .پیکربندی یک مدار پنیوماتیکی،مشخصه ای برای اختصاص دادن عناصر به گروههای مختلف میباشد.

عناصر سیستم های پنیوماتیکی:

تولید و توزیع هوای فشرده:

منبع هوای فشرده برای یک سیستم پنیوماتیکی، باید به صورت مناسبی محاسبه شود تا به مقدار کافی در
دسترس قرار گیرد.

هوای فشرده بوسیله کمپرسور تولید میشود و به یک شبکه توزیع در کارخانه منتقل میشود . برای حصول
اطمینان از قابل قبول بودن مقدار هوای فشرده از تجهیزات واحد مراقبت استفاده میشود تا هوای فشرده را قبل
از رسیدن به سیستم کنترل ، آماده سازی کند.

در صورت آماده سازی هوای فشرده به طور مطلوب ،نارسایی ها در عملکرد سیستم به طور قابل ملاحظه ای
کاهش پیدا خواهد کرد.

در آماده سازی هوای کاری، حالت های مختلفی باید مد نظر قرار داده شوند:

 • مقدار هوای فشرده مورد نیاز برای تامین احتیاجات سیستم
 • نوع کمپرسوری که برای تولید هوای فشرده مورد نیاز ، از آن استفاده میشود.
 • فشار مورد نیاز
 • منبع مورد نیاز
 • ملزومات جهت ایجاد خطوط هوای تمیز
 • سطح رطوبت قابل قبول برای کاهش خوردگی در سیستم و جلوگیری از عملکرد با اصطکاک بالا.
 • روغن زنی (در صورت لزوم)
 • درجه حرارت هوای فشرده و تاثیرات آن بر روی سیستم
 • سایز خطوط و شیرها برای برآورد کردن احتیاجات سیستم
 • انتخاب مواد جهت تحقق احتیاجات سیستم و مناسب با محیط
 • نقاط آب بندی و خروجیهای هوای فشرده در انشعابات سیستم
 • طراحی سیستم تقسیم، جهت برآورد کردن نیازهای مدار پنیوماتیکی

به عنوان یک قاعده ، اجزاء پن یوماتیکی برای فشارکاری حداکثر 800 الی 1000 کیلوپاسکال( 8 الی 10 بار)طراحی شده اند.البته برای مصارف آموزشی ، جهت اقتصادی بودن آن ، فشار کاری پیشنهاد شده 500 الی 600 کیلوپاسکال (5 الی 6 بار)باشد.به علت افت فشار موجود در سیستم توزیع،کمپرسور باید توانایی ایجاد
650 – 700 کیلوپاسکال(6.5 – 7 بار)فشار را جهت دست یافتن به مقادیر مذکور داشته باشد.

برای کاهش نوسانات فشاری باید از یک مخزن استفاده شود . در بعضی از موارد برای عبارت مخزن از عبارت
“receiver” (دریافت کننده ) نیز استفاده میشود .

کمپرسور ، مخزن را که همانند یک تانک ذخیره کننده می باشد ، پر میکند.
قطر لوله از یک سیستم توزیع هوا باید به گونه ای انتخاب شود که افت فشار بین مخزن تحت فشار و قطعات
مصرف کننده ، به طور ایده ال از مقدار تقریبی(0.1 بار) 10 کیلوپاسکال تجاوز نکند.

موارد زیر در انتخاب قطرلوله موثر میباشند:

 • مقدار جریان
 • طول خط
 • افت فشار مجاز
 • فشار کاری
 • تعداد نقاط کنترل جریان موجود در خط

در اکثر موارد مدارهای حلقه ای به اندازه خطوط اصلی استفاده میشوند. . این روش نصب خطوط فشار،
همچنین سبب دست یافتن به یک منبع ثابت در هنگام مصارف بالای هوای فشرده میشود. خطوط لوله باید به
گونه ای نصب شوند که در جهت جریان دارای شیب 1 الی 2 درصدی باشند. این امر خصوصاً درباره خطوط
انشعابی اهمیت زیادی دارد .آّب مایع شده که در پایین ترین نقطه از خطوط هوا جمع شده است میتواند خارج
گردد .
درجایی که خطوط سیستم به صورت افقی قرار میگیرند، هر گونه انشعابی برای نقاط مصرفی هوای فشرده،
باید همواره در سمت بالای خط اصلی نصب شود .
انشعاباتی که جهت تخلیه رطوبت ایجاد شده درهو ا, مورد ا ستفاده قرار میگیرند در سمت پائین خط اصلی نصب
میشوند.
جهت بستن بخشی از خطوط هوای فشرده درصورت عدم احتیاج به آن بخش و یا خواباندن آن برای تعمیرات از
شیرهای قطع و وصل استفاده میشود.

واحد مراقبت ترکیبی شامل اجزاء زیر میباشد:

 • فیلتر هوای فشرده با آبگیر(دستی-اتوماتیک)
 • رگولاتور هوای فشرده
 • روغن زن هوای فشرده

اگرچه، استفاده از روغن زن برای بخش قدرت یک سیستم کنترل به جز در مواقع لزوم، ضروری نمی باشد ، و
این درحالی است که هوای فشرده در بخش کنترل ، لزوماً احتیاجی به روغن کاری ندارد.
ترکیب صحیح ، اندازه و نوع این ع ناصر با توجه به احتیاجات سیستم و کاربرد آن تعیین میشود .یک واحد
مراقبت در شبکه هر سیستم کنترلی جهت حصول اطمینان آن از کیفیت هوای فشرده برای هر کاربرد مجزا
نصب میگردد .

فیلتر هوای فشرده

فیلتر هوای فشرده، وظیفه جداسازی تمامی آلودگی ها، از هوای فشرده عبوری و همچنین آبی که طی این
پروسه تولید گردیده است را بعهده خواهد داشت . هوای فشرده از طریق شیارهای راهنما وارد کاسه فیلتر
میشود. ذرات مایع و ذرات درشت آلودگی ها بوسیله پدیده گریز از مرکز جدا سازی شده و در قسمت پایین
کاسه فیلتر جمع میشوند آب و ذرات جدا شده باید قبل از اینکه مقدارشان از علامت حداکثر مجاز فراتر نرود
تخلیه گردند ، درغیر این صورت مجدداً وارد جریان هوای فشرده میشوند .

رگولاتور هوای فشرده:

هدف رگولاتور این است که فشار سیستم (فشار ثانویه ) را بدون توجه به بالا و پایین رفتن فشار رگولاتور
هوای فشرده خط (فشار اولیه) و میزان مصرف هوا، به طور واقعی ثابت و یکنواخت نگه دارد .

روغن زن هوای فشرده

هدف روغن زن رساندن مقدار کمی از غبار روغن به قسمتی ا ز سیستم توزیع هوای فشرده می باشد و در
صورتی که روغن زن هوای فشرده برای عملکرد سیستم پنیوماتیکی ضرورت داشته باشد مورد استفاده قرار
میگیرد.

آیا این سوال برایتان پیش آمده که از سیستم های پنوماتیکی و هیدرولیکی در سیستم های دستگاه نوار نقاله با چه هدفی استفاده می کنند؟
– برای دریافت پاسخ خود روی عکس فوق کلیک فرمایید.

نوار نقاله بارگیری
روی عکس فوق کلیک فرمایید.

راه های ارتباطی شرکت امید عمران سهند:
دفتر فروش: 04134316055
مدیریت فروش: 09120352283 — 09142178355 — 09149169630
ایمیل ما: omidomran380@gmail.com
شماره تلگرام ما: 09037288231

منتظر تماس شما سروران گرامی میباشیم با پاسخگویی آنلاین و 24 ساعته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *