کنترل کیفیت و اصول بازرسی در جوشکاري/ضرورت و خصوصیات شرایط بازرسی

کنترل کیفیت و اصول بازرسی در جوشکاري/ضرورت و خصوصیات شرایط بازرس:

ضرورت بازرسی(اصول بازرسی در جوشکاري)

براي حصول از اطمینان از کیفیت جوش و مطابقت آن با خواسته استانداردهاي جوش، باید کلیۀ عوامل
جوشکاري در مراحل مختلف اجزاء ، مورد بازرسی و کنترل دقیق قرار گیرند. این بازرسی باید طوري تنظیم
شود که یافتن عیوب به پایان کار موکول نشود و در کلیۀ مراحل اجراء از خراب شدن جوش جلوگیري شود
ودرصورت بروز خرابی، علل آن تعیین و راهها و وسایل برطرف نمودن عیب پیشنهاد گردد. استقرار دستگاه
بازرسی در کارگاه ساخت قطعات جوش شده از هزینۀ دوباره کاري ها کاسته و با کسب تجربه در مراحل اولیه
هر نوع کار ، از پیش آمدن عیوب در مراحل بعدي یا کارهاي مشابه جلوگیري می شود.

خصوصیات و شرایط بازرس از اصول بازرسی در جوشکاري

 1. بازرسین فنی بایستی با نقشه هاي مهندسی آشنایی کامل داشته و نقشه را خوب خوانده و درك کرده باشد.
 2. اصطلاحات تعریف شده بین المللی، علایم جوشکاري و کدهاي استاندارد را بداند
 3. از فرآیندهاي جوشکاري اطلاعات کافی داشته باشد
 4. با روش هاي آزمون در استاندارد آشنا باشد
 5. توانایی آزمایش تأیید صلاحیت جوشکاري را داشته باشد
 6. اطلاعات کافی از متالورژي جوش داشته، تا در هنگام ضرورت قادر به تجزیه و تحلیل مسایل مهندسی جوش باشد
 7. در جوش تجربه داشته و عیوب جوش را بشناسد و روش هاي پیشگیري یا رفع آنها را بداند
 8. در کار بازرسی تجربه آموخته باشد
 9. گزارشات کنترل کیفیت را در مراحل مختلف ساخت، تهیه و ثبت نماید
 10. در تمامی مراحل ساخت پروژه، حضور موثر داشته باشد

وظایف بازرس جوش ازاصول بازرسی در جوشکاري

 1. تفسیر نقشه هاي جوشکاري و مشخصات آنها
 2. بررسی سفارش خرید به منظور حصول اطمینان از درستی تعیین مواد جوشکاري و مواد مصرفی
 3. بررسی و شناسایی مواد دریافت شده طبق مشخصات سفارش خرید
 4. بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص مکانیکی از روي گزارشات و مستندات طبق نیازمندیهاي معین شده
 5. بررسی فلز مبنا از نظر عیوب و انحرافات مجاز
 6. بررسی نحوة انبار کردن فلز پر کننده و دیگر مواد مصرفی
 7. بررسی تجهیزات مورد استفاده
 8. بررسی آماده سازي اتصال جوش
 9. بررسی جفت و جوري اتصال
 10. بررسی به کار گرفتن دستورالعمل جوشکاري تایید شده
 11. بررسی ارزیابی صلاحیت جوشکاران و اپراتورهاي جوشکاري
 12. انتخاب نمونه هاي آزمایش تولید
 13. ارزیابی نتایج آزمایش
 14. نگهداري سوابق
 15. تهیه و تنظیم گزارش

مراحل بازرسی جوش از اصول بازرسی در جوشکاري:

براي ساختن یک سازه که داراي اتصالات جوشی میباشد، بازرسی در سه مرحله انجام میشود که عبارتند از:
 بازرسی قبل از جوشکاري
 بازرسی هنگام جوشکاري
 بازرسی بعد از جوشکاري

با اصول جوشکاری در وبلاگ فروشگاه صنعتگری بیشتر آشنا شویم!(کلیک کنید)

بازرسی قبل از جوشکاري

بازرسی قبل از جوشکاري شامل مواردي می باشد که عبارتند از :

A .اطلاع از کیفیت مورد نظر کار و میزان حساسیت سازه بطور قطع یک بازرس در شروع کار جوشکاري

یک سازه فلزي بایستی موقعیت سازه را مورد بررسی قرار دهد و به این سوالات جواب بدهد:

I .آیا محل استقرار سازه در منطقۀ زلزله خیز قرار گرفته است؟
II .آیا محل استقرار سازه در منطقه اي است که در معرض خوردگی اتمسفري یا خوردگی شیمیایی است؟

III .آیا محل استقرار سازه در منطقۀ سردسیر است یا گرمسیر؟
IV .بارگذاري سازه بر اساس استاتیکی محاسبه شده یا دینامیکی؟ تعداد طبقات اسکلت فلزي، نحوة اتصالات،
ضخامت ورق ها، موقعیت و تجهیزات کارگاهی نیز از مواردي است که بایستی مورد بررسی قرار گیرند.

B .مطالعۀ دقیق نقشه ها و مشخصات فنی معمولاً مهندسین سازه، ابعاد مقدار جوش را در نقشه ها مشخص می
کنند و با علایم محل جوش و اتصالات را نشان می دهند. لذا مطالعه دقیق نقشه ها علاوه بر اطلاع یافتن
ازمواردفوق، جهت برنامه ریزي براي ارایه یک الگوي بازرسی در مراحل مختلف پروژه مهم و ضروري است.

C .مقایسۀ مشخصات داده شده توسط مشتري و کیفیت مورد نیاز با محصول

شرکت امید عمران سهند سازنده تخصصی انواع نوار نقاله و کانوایر نسبت به زمینه کاری شما

تلفن تماس با دفتر فروش: 04134316055 04134316056


ما معتقدیم فروش پایان معامله نیست، بلکه آغاز تعهد است

D .مطالعه استانداردهاي مربوطه و انتخاب استانداردهاي اجرایی مروري بر استانداردهاي جوش در سازه هاي
فلزي به عنوان مرجع نهایی بازرسی و کنترل کیفیت جوش امري ضروري است. در بعضی موارد می توان بر
اساس استانداردهاي بین المللی برداشتهایی متناسب با کار از استاندارد اقتباس و در اجرا بکار گیرد.
البته هر نوع برداشتی کارشناسانه از استاندارد که منطبق با استاندارد نباشد ، قبل از اجرا بایستی در نمونه هاي
تست تایید شده باشد.

E . اﻧﺘﺨﺎب و ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در اﺳﮑﻠﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻋﻤﺪﺗﺎً ” از روش ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود دﺳﺘﯽ و ﺟﻮﺷﮑﺎري زﯾﺮ ﭘﻮدري و ﺑﻨﺪرت در ﻣﻮاردي از ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰي از روش اﻟﮑﺘﺮود دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ، اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﺗﺼﺎل ورق ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺘﻮن و ﻧﯿﺰ ﺗﯿﺮ ورق روي ﮐﻒ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻃﻮﻟﯽ و ﺳﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﺟﻮﺷﮑﺎري زﯾﺮ ﭘﻮدري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ و اﻓﻘﯽ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻧﻤﻮد و در ﺣﺎﻻت ﺳﺮﺑﺎﻻ ، ﺑﺎﻻي ﺳﺮ و ﺳﺮازﯾﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎري اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

F . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﺎب، ﺑﺮس ﺳﯿﻤﯽ، اﻧﺒﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎري، ﻣﺎﺳﮏ و ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎزرﺳﯽ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮﺷﮑﺎري اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

G .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺤﻮة اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻮﺷﮑﺎري و ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮش ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دارد.

در اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮑﺘﺮود دو ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:

1)ﺳﺎﯾﺰ اﻟﮑﺘﺮود 2) ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮو

در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد:
 • ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آن
 • ﻧﻮع ﺗﻨﺶ و ﻣﻘﺪار ﺗﻨﺶ
 • درجه حرارت
 • ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ
 • ﻧﻮع ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 • وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري
 • ﻧﺮخ رﺳﻮب
 • ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر
 • ﻗﯿﻤﺖ اﻟﮑﺘﺮود
2) در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﺰ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد:
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﻄﻌﻪ
 • ﻃﺮح اﺗﺼﺎل
 • وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري
 • ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر
 • ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش
 • ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻮش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد :
1) اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ روي ﺧﻮاص ﺟﻮش اﻟﮑﺘﺮود و ﯾﺎ ﭘﻮدر و ﻣﻔﺘﻮل ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻮش
2)اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮود، ﭘﻮدر ﯾﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺟﻮﺷﮑﺎري

ﺑﺎزرﺳﯽ ورق ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ(اصول بازرسی در جوشکاري):

ورق ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﻮن اﻏﻠﺐ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ورق ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه از ﺑﺎزار ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ورق در ﺟﻬﺖ ﻧﻮرد و ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻧﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم داده و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻓﻮﻻد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺿﻤﻨﺎً از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ورق ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻌﻀﺎً ﺳﻄﻮح ورق ﻫﺎ داراي ﺗﺮك، ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎي زﯾﺎد، زﻧﮓ زدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ و در ﻣﻮاردي از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد دو ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﺮك ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرق و ﯾﺎ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺻﻼﺣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ورق ﻫﺎ داراي ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ زﯾﺎد و ﯾﺎ ﺳﻮراخ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮش ﭘﺮ ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اوﻻً اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﮐﻢ ﻫﯿﺪروژن ﻣﺜﻞ E7018 اصلاح شوند، ثانیا پس از جوشکاری
با آزمایش های PT یا MT از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺷﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.

راه های ارتباطی شرکت امید عمران سهند:
دفتر فروش: 04134316055 04134316056
مدیریت فروش: 09120352283 09149169630
مدیریت فنی: 09142178355
تلگرام ما: 09037288231
ایمیل ما: omidomran380@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *