یاتاقانها(بلبرینگها و رولبرینگها)و انواع آن از لحاظ ساختار

یاتاقانها(بلبرینگها و رولبرینگها)و انواع آن از لحاظ ساختار

یاتاقانها(بلبرینگها و رولبرینگها)و انواع آن از لحاظ ساختار

یاتاقانها(بلبرینگها و رولبرینگها)

بلبرینگها و رولبرینگها پس از توسعه و تحقیقات فراوان به این مرحله از پیشرفت و تکامل خود رسیده اند.هرگاه از
یاتاقان استاندارد با اندازه ی صحیح استفاده کنیم منافع و ارزش های این تحقیقات برایمان آشکار میگردد.
بلبرینگها و رولبرینگها تقریبا در همه ماشینهایی که دارای قطعات چرخان هستند به کار میروند.اما استفاده از
این نوع یاتاقانها بدون مطالعه دقیق بارهای وارده و شرایط کار ممکن نیست.بعلاوه مونتاژ، روانکاری و
درزبندی این نوع یاتاقان ها باید به طور دقیق انجام گیرد.بلوکهای بالشتکی شامل بلبرینگ یا رولبرینگ
بصورت آماده در بازار وجود دارند.این یاتاقانها قبلا مونتاژ و درزبندی شده اند و به همین دلیل کاربرد آنها
بسیار آسان است.

آشنایی با روانکاری بلبرینگ و رولبرینگها(کلیک کنید)

انواع بلبرینگها و ساخت آنها

یک بلبرینگ معمولا از چهار قسمت تشکیل میشود که عبارتند از: حلقه داخلی، حلقه خارجی، قفسه یا جداکننده
و ساچمه ها،برای افزایش سطح تماس جهت افزایش ظرفیت تحمل بار، ساچمه ها در شیارهای منحنی شکل
حلقه ها حرکت می کنند.شعاع شیار اندکی بیشتر از شعاع ساچمه است و بدین ترتیب یک فضای بسیار کوچک
نیز جهت بوجود آمدن بازی آزاد شعاعی تشکیل میشود.این بازی آزاد باعث میشود یاتاقان خود را بانام هم محوری
زاویه ای کوچک شفت سوار،تطبیق دهد.قفسه یا جدا کننده، ساچمه ها را در فاصله های مساوی و جدا از هم
نگه می دارد، واز تماس ساچمه ها در قسمت هایی که سرعت نسبی آنها حداکثر است جلوگیری می کند.

بلبرینگها در اندازه ها و انواع مختلف ساخته می شوند.هر اندازه مشخص( قطر مشخص)از بلبرینگ های
شعاعی در چهار سری بسیار سبک،سبک، متوسط و سنگین ساخته میشوند.

انواع بلبرینگها:

سری بسیار سبک 100-سری سبک 200 – سری متوسط 300 – یاتاقان ضربه گیر- یاتاقان تماس زاویه ای-
یاتاقان خود تنظیم

معمولا بلبرینگ های سری سنگین را با شماره 400 نشان می دهند.اغلب کارخانه های سازنده از سیستم
شماره گذاری دیگری استفاده می کنند که در آن با ضرب کردن دو رقم آخر عدد داده شده در 5،مقدار
قطر داخلی بلبرینگ بر حسب میلی متر بدست می آید.رقم سوم از سمت راست شماره سری بلبرینگ را
نشان میدهد.مثلا عدد 307 بلبرینگی به قطر داخلی 35 میلیمتر از سری متوسط را نشان میدهد. رقم های
دیگری نیز ممکن است در شماره کاتالوگ مربوط به یک بلبرینگ بیاید،که این رقم ها به جزئیات یاتاقان
و توضیحات کارخانه سازنده اشاره دارند.بعضی از سازندگان، جزئیات یاتاقانهای شیار عمیق و دو ردیفه
(با دو ردیف ساچمه)را به طور فهرست وار ارائه میکنند.

یاتاقان رادیال (شعاعی) می تواند ضربه محوری قابل توجهی را تحمل کند.ولی اگر ضربه وارده کلا در راستای
محور باشد،باید از یاتاقان مخصوصی بنام یاتاقان ضربه گیر استفاده می شود.یاتاقانی بنام یاتاقان تماس زاویه ای
(مایل)نیز وجود دارد که هم بارهای شعاعی و هم بارهای محوری را تحمل می کند.بلبرینگ های خود-تنظیم
می توانند خود را با ناهم محوری های زاویه ای زیاد تطبیق بدهند.با استفاده از یاتاقانهای شیار عمیق یا دوردیفه
می توان ظرفیت تحمل بار شعاعی را افزایش داد.

روشهای مونتاژ بلبرینگها:

بر حسب روش مونتاژ ساچمه ها در یاتاقان، یاتاقانها را به دو گروه عمده تقسیم کرده اند که عبارتند از 1- کنراد
(بدون شیار پر کردن) و 2- ماکزیمم( با شیار پرکردن).در نوع کنراد ساچمه هارا در داخل دو حلقه یاتاقان جای
می دهند.سپس آنها را بطور متساوی الفاصله قرار داده و قفسه یاتاقان (جدا کننده) را نصب(پرچ) می کنند.در
بلبرینگ ماکزیمم ساچمه ها را از طریق شیاری که قبلا توسط سنگ زنی در حلقه ها ایجاد شده، وارد میان دو حلقه می نمایند. در اینگونه بلبرینگ میتوان ساچمه های بیشتری جای داد به همین دلیل ظرفیت تحمل بار آن نسبت به
بلبرینگ کنراد بیشتر است.اما این شیارها توان تحمل یاتاقان را در مقابل بارهای محوری محدود می کند.

مواد مورد استفاده در ساخت ساچمه ها و حلقه های بلبرینگ؟

برای ساختن ساچمه ها و حلقه های بلبرینگ از فولاد کرم پرکربن 52100 استفاده می کنند. این فولاد را توسط عملیات حرارتی بسیار سخت کرده و سطح آنرا با استفاده از سنگ زنی پرداخت می نمایند. تلرانس های ابعادی
آنها بسیار کوچک است و لذا اندازه ساچمه ها باید یکنواخت باشد.
بدلیل کوچک بودن مساحت سطوح تماس، تنشهای وارده خیلی بزرگ است و در نتیجه ممکن است در بعضی از
نقاط، مقدار آن از حد سیلان ماده بلبرینگ تجاوز کند.چون مقادیر تنشهای نوسانی وارده بر یاتاقانهای
ضد اصطکاک زیاد است،لذا آنها را برای یک عمر نامحدود طراحی نمی کنند بلکه آنها را برای یک عمر
محدود که توسط استحکام خستگی مواد تعیین می شود،طراحی می نمایند.بنابراین یک سرعت مشخص و تعداد
ساعات عمر انتظاری این بلبرینگها باید با احتساب مقادیر بارهای اعمالی مشخص شود.

لازم به توضیح میباشد که بلبرینگها تنها برای حرکت دورانی طراحی نمی شوند.بوشن ساچمه دار نمونه ای
از کاربرد بلبرینگها برای حرکت طولی هستند.

نکات لازم به یادآوری در انتخاب بلبرینگها:

انواع بلبرینگها  و یاتاقانها
فروش انواع بلبرینگها و یاتاقانها

قبلا استحکام بلبرینگها را بر اساس تنش فشاری وارد بر ساچمه ای که حامل بیشترین بار است مشخص می کردند.
به استثنای مواردی که بلبرینگ تحت بار ثابت قرار می گیرد،تجربه نشان داده است که دلیل واقعی گسیختگی عبارت از خستگی است.بنابراین، امروزه برای مشخص کردن حداکثر بار قابل تحمل بلبرینگها، از مشخصات
خستگی آنها استفاده میشود.این مشخصات بطور قابل توجهی بستگی به نتایج آزمایشگاهی دارند.عمر بلبرینگ
عبارت از تعداد ساعات(یا تعداد دوری)است که میتواند با یک سرعت معین پیش از بروز اولین عرضه تخریب
در یکی از اجزاء متحرک آن کار کند.تجربه نشان داده است که پیش بینی دقیق عمر یک بلبرینگ بطور تنها
غیر ممکن است. بنابراین از مشخصات خستگی برای تعیین بار اسمی استفاده میشود.

فرض کنید چند بلبرینگ ظاهرا مشابه تحت شرایط یکسان آزمایش شوند.طول عمری را که در درآن 10 درصد یاتاقانها خراب اما 90 درصد آنها خوب کار می کنند عمر اسمی یاتاقان یا عمر L10 آن می نامند.از آنجا که یاتاقان های مرغوب دارای کیفیت ثابتی هستند،لذا عمر میانگین آنها عموما بیش از پنج برابر عمر اسمی آنها نیست.
یادآور میشویم که عمر میانگین، عمری است که در آن 50 درصد یاتاقانها خراب می شود و 50 درصد دیگر در شرایط خوب کار می کنند.

جدول ابعاد و بار اسمی پایه برای بلبرینگ های رادیال کنراد نوع تک شیار (جهت مشاهده کلیک کنید).

اصطکاک و روانکاری بلبرینگ ها

در بلبرینگها و رولبرینگها مقدار اصطکاک غلتشی بیشتر از اصطکاک مالشی است.در حالت کلی مقاومت
اصطکاکی بلبرینگها اندکی کمتر از مقاومت اصطکاکی یاتاقانهای ژورنال ناقص(کمتر از 360 درجه) مرغوب
است که توسط سیلی از روغن روانکاری می شوند.اصطکاک یاتاقانهای ژورنالی که به روش تغذیه قطره ای
روغن روانکاری می شوند بیشتر از اصطکاک بلبرینگها است. مقادیر میانگین ضریب اصطکاک به شرح
زیر است:

بلبرینگهای خود تنظیم 0.0010
رولبرینگها با ساچمه های غلتکی کوتاه و مجهز به فلنج راهنما 0.0011
بلبرینگهای ضربه گیر(کف گرد) 0.0013
بلبرینگهای یک ردیفه با شیارعمیق 0.0015
رولبرینگهای مخروطی و کروی با رولرهای مجهز به فلنج راهنما 0.0018
رولبرینگهای سوزنی بدون قفسه 0.0045

اصطکاک بلبرینگ به مقدار زیادی بستگی به لزجت روغن روانکاری دارد.آزمایشات نشان داده اند که مقدار
اصطکاک در روانکاری بهروش تغذیه چگالشی روغن که در آن به ازای هر 4-2 ساعت یک قطره روغن به
بلبرینگ تغذیه میشود، بسیار کمتر از اصطکاک در روانکاری توسط مقدار زیاد روغن است.

در حقیقت، در روانکاری سیلابی توان لازم برای حرکت دادن خود روغن به تنهایی ممکن است بیشتر از توان
اصطکاکی تلف شده توسط یاتاقان باشد.اصطکاک ناشی از یک روغن بسیار سبک یا شل کمتر از اصطکاک
روغن بسیار لزج است.

یک پوشش نازک از روغن یا گریس میان ساچمه ها و شیارهای یاتاقان برای روانکاری آن کافی است.در مواردی
که از روغن برای روانکاری یاتاقان استفاده میشود، لازم است از واشرهای آب بندی مرغوب برای جلوگیری از
نشت روغن به بیرون از یاتاقان استفاده شود.در مواردی که سرعت چرخش یاتاقان بسیار زیاد است، روانکاری آن بوسیله مه روغن( ذرات روغن مخلوط با هوا) موفقیت آمیز است.
گریس اساسا عبارت از صابونی است که به وسیله روغن ویژه روانکاری بارور شده است. خواص لزجتی
روغن مورد استفاده در روانکاری رولبرینگها نیز مشابه SAE20 یا SAE30 است.

روانکاری با گریس:

گریس در داخل یاتاقان می ماند و از سطوح آن محافظت می کند.بنابر این لازم نیست از واشرهای مرغوب برای
حفظ آن در داخل یاتاقان استفاده شود.در دماهای پایین تر ساچمه ها از میان گریس کانال می زنند،اما معمولا به
مقدار کافی روغن از درون گریس بیرون آمده و موجب روانکاری یاتاقان میگردد.در بیشتر موارد، استفاده از
یاتاقان گریس دار و آب بندی شده ارازنتر تمام میشود،زیرا در این صورت نیازی به واشر آب بندی و جا گریس
و لوازم مربوط به گریس کاری نیست.یاتاقانهای گریس دار در کارخانه ی سازنده، پر از مقدار صحیحی از گریس
می شود.این نوع یاتاقان سالها بدون گریس کاری کار می کند.برای دماهای بالاتر از 250 °F از گریس های
نسوز استفاده میشود.

قابل اطمینان بودن سیستم تغذیه روغن بیشترین اهمیت را دارد.فقدان روغن میتواند باعث گرم شدن موضعی،
انبساط و از دست رفتن بازی شعاعی یاتاقان گردد.همچنین ممکن است بار یاتاقان به قدری افزایش یابد که
باعث کنده شدن سطح آن و استهلاک سریع گردد.

گردش به جلو و عقب تحت زوایای کوچکتر،باعث تخریب و گسیختگی سریعتر یاتاقان می شود،مگر آنکه مقدار
بار بسیار کم باشد.در این نوع حرکت، عمل روانکاری مشکل تر می شود، زیرا روغن یا گریس نمیتواند پیش از
برگشت یاتاقان به عقب برگردد.

ماده روانکاری بلبرینگها

ماده روانکاری در داخل بلبرینگ نه تنها مقدار اصطکاک آنرا کاهش می دهد،بلکه از ورود اجسام خارجی به یاتاقان جلوگیری کرده و بدین ترتیب از آسیب دیدن سطوح بلبرینگ نیز ممانعت می کند.حداکثر مساعی خود را
باید به کارگیریم تا از خوردگی و خراش برداشتن سطوح کاملا پرداخت بلبرینگ بر اثر سنگ ریزه، آب، اسیدها
و هرماده خرانده و خورنده دیگر جلوگیری شود.به ویژه خستگی ناشی از خوردگی بسیار مضر است و باعث تخریب و گسیختگی سریعتر یاتاقان میگردد. گسیختگی ناشی از خستگی،از ضعیف شدن کیفیت سطوح یاتاقان
ناشی میشود.به این ترتیب که ذرات کوچک فلزی از سطح یاتاقان کنده شده و حفره ها یا گودی هایی روی آن
به جا می گذارند.پیش از پدیدار شدن این ضعف در کیفیت سطوح یاتاقان،ترکهای کوچکی ایجاد شده و نواحی
ضعیف موضعی در سطح یاتاقان بوجود می آورند.ترکهای کوچک یادشده از وارد آمدن تنشهای تکراری در
یاتاقان ناشی می شود.

مواد یاتاقان و پرداخت سطح آن

انواع یاتاقان با بهترین کیفیت
انواع یاتاقان با بهترین کیفیت

همانطور که در بالا بیان کردیم،فولاد کروم پرکربن 52100 بطور گسترده در ساخت انواع بلبرینگ بکار میرود.
این فولاد از نوع قابل سخت کاری عمیق است.معمولا حداقل سختی لازم برای اجزای یاتاقان 58 راکول (C) است.
این ماده برای ساخت یاتاقانهایی که در دماهای بالاتر از 350 °F کار میکنند مناسب نیست.برای دماهای بالاتر،
از فولادهایی که مخصوصا برای تحمل دماهای بالاتر ساخته میشوند استفاده می شود.

بر خلاف بلبرینگها، رولبرینگها را از فولادهایی می سازند که سطح خارجی شان قابل سخت سازی است،
سطح کربوریزه یا سطح خارجی فولاد باید دارای سختی 58 – 63 باشد.بخش خارجی یا هسته این نوع فولاد
نرم است ومعمولا دارای سختی 25 – 40 است.بعضی از فولادهای کربن ساده و آلیاژی برای ساخت رولبرینگها
مناسب هستند.حداکثر دمای مجاز در حدود 350 °F است.

قفسه ی جدا کننده ساچمه ها را در بلبرینگ های معمولی، معمولا از فولاد کم کربن و به روش فرزکاری می سازند. در مواردی که سرعت یا دقت زیاد مورد نیاز است، قفسه جداکننده ساچمه ها را به روش ماشینکاری و
از آلیاژ مناسب مس، مانند برنز می سازند.همچنین در مواردی که استفاده از روشهای روانکاری معمولی امکان
پذیر نیست،قفسه یاتاقان را از ماده ای می سازند که خود یک ماده روانکار است.

عمر یاتاقانهای غلتشی به مقدار زیادی بستگی به درجه میزان پرداخت سطوح تماسی ساچمه ها،رولرها و
وحلقه های یاتاقان دارد.ابعاد زبری سطوح یاتاقانهای معمولی بصورت زیر است.یادآور می شویم که این
ابعاد را برحسب میکرواینچ (میلیونیم اینچ)اندازه گیری می کنند.

جهت خرید انواع یاتاقان و بلبرینگ با کارشناسان واحد فروش ما در تماس باشید.

پل ارتباطی شرکت امید عمران سهند با شما عزیزان:
دفتر فروش: 04134316055 04134316056
مدیریت فروش: 09120352283 09149169630
مدیریت واحد فنی: 09142178355
تلگرام ما: 09037288231
ایمیل ما: omidomran380@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *