استاکر کانوایر (conveyor stacker)

استاکر کانوایر (conveyor stacker)

یکی از پرکاربرد ترین سیستم های انتقال برای بارگیری کشتی و بارج که بیشتر در بنادر و گمرک های تخلیه مواد مورد استفاده قرار میگیرد، استکر کانوایر  (استاکر کانوایر (conveyor stacker)) هستند.

استاکر کانوایر بارگیری کشتی

فیلم ها